Nyheder fra Kulturvision Charlottenlund

Juni: 08.06. 2018 Nyt fra Kulturvisionen:

Debatoplæg om nye kulturrammer i Gentofte

I anledning af Gentofte Kulturdage, og at Kommunalbestyrelsen den 18. juni skal vedtage en ny kulturpolitik, har borgerinitiativet Kulturvision Charlottenlund i samarbejde med Katrine Rud, der er ildsjæl i foreningslivet, udarbejdet et debatoplæg om, hvordan kommune og borgere kan samskabe nye rammer for kultur, fritids- og foreningslivet i Gentofte.

Debatoplægget på 18 sider beskriver Gentoftes civilsamfund som meget værdifuldt, men der mangler gode rammer for at borgere, kulturinitiativer og foreninger, hvoraf en del føler sig “hjemløse”. Konkret peger debatoplægget på at udvikle “Borgernes Hus” på den tidligere internationale skole, samt nyfortolke Hovedbibliotekets funktion og brug.

De fleste af Hovedbibliotekets 4.600 kvadratmetre benyttes kun i begrænset omfang, bl.a. som 8 – 16 – kontorarbejdspladser,  og kælderen er fyldt op med gamle bogarkiver. Ved at montere hjul på bibliotekets bogreoler og ved at flytte nogle kontorer, og en del af bogarkivet ud til andre adresser, vil der kunne blive mere plads, så Hovedbiblioteket i højere grad end i dag kan fungere som “musikhus”, udstillings- og mødested for borgerne.

Læg debatoplægget her (skal udskrives i “liggende” format).

Debatoplæg om Hellerupvej og Hovedbiblioteket i Gentofte (2018)

Marts: 21.03. 2018 Nyt fra Kulturvisionen:

Generalforsamling den 21. marts

Kulturvision Charlottenlund indbyder alle medlemmer til generalforsamling den 21. marts, hvor vi skal diskutere situationen i Slotsparken, det nye lokalplansforslag og hvordan Kulturvisionen fremadrettet kan arbejde for et skabe et centralt kulturhus i Gentofte. Generalforsamlingen afholdes i Glasværkstedet, Traverbanevej 12, Charlottenlund.

Hvis du vil være med, så meld dig ind i Kulturvision Charlottenlund inden generalforsamlingen. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen vil blive udsendt senere.

 

22. november 2017.

Kulturvisionen afsender nyt høringssvar om Slotshaven

KULTURVISION CHARLOTTENLUND ØNSKER BÅDE ERHVERV OG KULTUR I CHARLOTTENLUND SLOTSHAVE.

Kulturvision Charlottenlund har endnu en gang fremsendt et høringssvar til Gentofte Kommune vedrørende Charlottenlund Slotshave. Byplanudvalget i Gentofte Kommune har bedt kulturinitiativerne og borgerne om tilkendegivelser vedr., hvorvidt Slottet, Ishuset og Vaskehuset i Slotsparken skal anvendes alene til kultur eller til både kultur og erhverv.

Som I ved, er slottet allerede blevet renoveret og udlejet til flere virksomheder, så Gentofte Kommunes nye forslag til lokalplan er et forsøg på at gøre den eksisterende anvendelse af bl.a. slottet (erhverv) ulovligt og det vil formentligt føre til langvarige retssager.

Kulturvision Charlottenlund har gentagne gange opfordret kommunen til at gå i reel dialog med os og de øvrige ejere og lejere af bygninger i slotsparken, men det er endnu ikke lykkedes.

Vi nævner i høringssvaret, at det tidligere Danmarks Akvarium stadig er en mulighed i forhold til at lave et musik- og kulturhus og at det bør undersøges om kommunen og eksterne fonde og kulturinitiativerne kan købe akvariet af den nuværende ejer NPV.

Læs hele høringssvaret her:

Forhøring Charlottenlund Slotshave (Kulturvision Charlottenlund) 14.11 2017

 

18. august 2017.

Kultur i Slotsparken er ikke længere en drøm men en realitet

KULTURVISION CHARLOTTENLUND, CHARLOTTENLUND SLOT A/S OG FIRMAET NPV HAR LAVET FÆLLES HØRINGSSVAR FOR CHARLOTTENLUND SLOTSHAVE.

Høringssvaret er et oplæg til Gentofte Kommune med henblik på en fremadrettet dialog om en helhedsløsning, der indeholder ungdomsboliger, kultur og erhverv, herunder serviceerhverv.

Vores vision er, at de historiske bygninger og omgivelser bliver en aktiv del af Charlottenlunds kultur- og erhvervsliv. Det vil vi bl.a. gøre ved at åbne op for offentligheden. På den ene side åbnes der for udlejning af kontorer til virksomheder og foreninger. På den anden side vil vi skabe et levende kulturmiljø, der vil byde velkommen til en kongerække af kulturarrangementer og events – fra koncerter, rundvisninger og udstillinger til bryllupper og firmaarrangementer.

I anledningen af høringsperioden afholdes et borgermøde på Gentofte Rådhus den 24. august. Mød frem og sig din mening.

Høringssvar til lokalplanforslag 397 -finalA

Pressemeddelelse (kulturvision Charlottenlund)

 

17. august 2017.

Borgermøde om lokalplan 24. august Gentofte Rådhus kl. 19.30

LOKALPLANSFORSLAG 397 OM  SLOTSPARKEN ER I HØRING FREM TIL DEN 29. AUGUST. I HØRINGSPERIODEN AFHOLDER GENTOFTE KOMMUNE ET BORGERMØDE PÅ RÅDHUSET.

I anledningen af høringsperioden afholdes et borgermøde på Gentofte Rådhus den 24. august. Mød frem og sig din mening om, hvorvidt der skal være ungdomsboliger i slotsparken eller om den skal bruges til kulturelle og offentlige formål. Enhver borger kan skrive et forslag til høringssvar. Her er nogle høringssvar, som du måske kan finde inspiration i.

Læs eksempler på høringssvar, der allerede er sendt til kommunen:

Indsigelse mod lokalplan for Charlottenlund Slot og Slotspark (Lea Gram Jacobi)

Høringssvar (Kim Tverskov)

Høringssvar lokalplan 397 (Poul Borring)

 

Skriv selv et høringssvar og læg det ind på kommunens hjemmeside:

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Lokalplanforslag-397-Ungdoms-og-kollegieboliger-Charlottenlund

 

 

25. juni 2017.

Kulturvision Charlottenlund klager over lokalplan 397

ET STORT ANTAL UNGDOMSBOLIGER VIL SKADE NATUR, MILJØ OG KULTURARV I CHARLOTTENLUND SLOTSPARK

Gentofte Kommunalbestyrelse har sendt et lokalplansforslag (lokalplan 397) i høring uden at foretage en miljøvurdering af lokalplanens formål, der fastlægger at de 10.000 kvadratmeter bygninger i Charlottenlund
Slotspark kun kan anvendes til boliger til unge.

På trods af gennemgribende bygningsændringer, og at der vil komme til at bo flere hundrede unge, afviser kommunen at lave en miljøvurdering, der kan vise hvilke konsekvenser det vil få for områdets natur, miljø og kulturarv. En miljøvurdering burde være en del af vidensgrundlaget for den offentlige høring, der nu er igangsat.

Kulturvisionen ønsker, at der foretages en miljøvurdering, inden kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til lokalplanen.

Læs klagen, der er sendt den 25. juni 2017, til Planklagenævnet.

Miljøvurdering af Slotsparken (klage)

 

13. april 2017.

Støt underskriftsindsamlingen for kultur i Slotsparken

STØT BEVARELSEN AF CHARLOTTENLUND SLOT OG SLOTSHAVE SOM EN NATIONAL KULTURARV

Vi har brug for jeres underskrift for at bevare Charlottenlund Slot og Slotshave som en national kulturperle og et naturskønt grønt område

Kort fortalt vil Gentofte Kommune omdanne vores nationale kulturarv i form af Charlottenlund Slot og Slotshave til ungdoms- og kollegieværelser!!

I en verden hvor vi dagligt er vidner til, at verdens kulturarv forsvinder på grund af krige eller nationale konflikter, er det efter vores mening så meget desto vigtigere at bevare og værne om de nationale kulturarve, der bevares kan!!!

Vores nationale kulturarv skal ikke tages som gidsel i et større politisk spil om placeringen af ungdomsboliger og flygtninge.

DERFOR ANBEFALER VI:
• at Gentofte Kommune skrinlægger sin plan om udarbejdelse af en lokalplan, hvori man vil omdanne vores nationale kulturarv i form af Charlottenlund Slot og Slotshave til ungdoms- og kollegieværelser
• at Charlottenlund Slot og Slotshave bevares som en national kulturperle og et naturskønt område med kulturelle initiativer og tilbud til gavn for såvel den danske befolkning som for besøgende turister

Vi håber, at I – hvad enten I er bosiddende i Gentofte Kommune eller ej – vil være med til at kæmpe for at bevare Charlottenlund Slot og Slotshave som en arkitektonisk og kulturhistorisk national perle og et naturskønt rekreativt område ved;
• at skrive under via det nedenstående link og ved
• at sende denne mail videre ud i jeres omgangskreds.

https://www.skrivunder.net/kultur_i_charlottenlund_slotspark

På forhånd mange tak!

 Ønsker du at læse mere om baggrunden, så læs her:

Charlottenlund Slot som national kulturarv (baggrund)

 

24. marts 2017.

Høringssvar til lokalplan for Charlottenlund Slotshave

Kulturvision Charlottenlund har i marts 2017 fremsendt et høringssvar vedr. en ny lokalplan for Charlottenlund Slotshave. Læs høringssvaret her:  Høringssvar Kulturvision Charlottenlund (21. marts 2017)

Da den forudgående høring var afsluttet den 24.marts, lå der 53 høringssvar. Dem kan du læse her: Høringssvar Charlottenlund Slotshave marts 2017


18. marts 2017.

Kulturinitiativer samler underskrifter

Tre borgergrupper, Kulturvision Charlottenlund, Slotsgruppen og Art Forum, tager med en underskriftsindsamling et nyt skridt i kampen for at få koncerter og kunstnerliv ind på Charlottenlund Slot og de tilhørende bygninger. Borgergrupperne stiller sig uforstående over for, at Byplansudvalget ikke vil indskrive “kultur” i den kommende lokalplan for Slotsparken.

Læs mere:   http://gentofte.lokalavisen.dk/slotskabale-kulturfolk-samler-underskrifter-/Lokale-nyheder/20170316/artikler/703169868/1048

 

08. marts 2017.

Send høringssvar om boliger i Slotsparken

Offentlig høring om Charlottenlund Slotshave i perioden fra d. 3. marts – 24. marts 2017 – Indsend dit høringssvar på nedenstående link:

 http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Aktuelle-høringer/Charlottenlund-Slotshave-Forudgaaende-hoering

Som borgere i Gentofte Kommune mener vi ikke, at den forslåede lokalplan om boligformål lever op til formålet med, at være et rekreativt område til gavn for almen benyttelse for borgerne. Vi bakker op om, at bygningerne i Charlottenlund Slotspark kan benyttes til kulturelle formål og, at lokalplanen for området kommer til, at muliggøre ”Kulturelle formål”.

Kulturelle formål gør, at Slotsparken og bygningerne kan benyttes af børn, unge og ældre borgere og, at den bevaringsværdige kulturarv bibeholdes.

Kulturvision Charlottenlund og andre kulturinitiativer ønsker, at udvikle bygningerne i Charlottenlund Slotspart til et kulturelt samlingspunkt for Gentofte borgere, regionen og de lokale handelsliv.

Slots- og kulturstyrelsen ønsker ligeledes, at bygningerne og parken bliver benyttet til kulturelle formål til gavn for regionen og borgerne.

Forslaget strider imod statens interesser og Kulturminister Mette Boch har udtalt, at det er i direkte modstrid med fredningskendelsen om, at Slotshaven skal være et rekreativt og grønt område.
02. marts 2017.

Generalforsamling i Kulturvisionen

Alle medlemmer inviteres til generalforsamling onsdag den 29. marts kl. 19.00 – 21.00, Traverbanevej 12, 2920 Charlottenlund.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til foreningens sekretær Kim Tverskov på mail: kim@tverskov.dk, senest onsdag den 22. marts 2017.

 

07. februar 2017.

Kulturvision skriver brev til Byplanudvalget

Kære Byplanudvalg

Nedennævnte borgerinitiativer – Kulturvision Charlottenlund, Active Art Forum m.fl. – tillader os hermed, at anmode om, at der ved kommende byplanudvalgsmøde torsdag den 9. Februar 2017 til de påtænkte ændringer til Lokalplan for Charlottenlund Slot, Slotspark og de der tilhørende bygninger tillige bliver tilføjet kultur og kulturelle formål.

Dette forslag begrundes i det følgende…

Læs hele brevet:
Byplanudvalget_Kultur i Charlottenlund Slotspark_07022017

 

img361

Kabalen i Slotsparken

– Læs Villabyernes baggrundsreportage

Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen har nu i 13 måneder lagt arm om Charlottenlund Slot og de tilhørende bygninger. På sidelinjen står alle de måbende frivillige kræfter, der kæmper for at kulturen kan flytte ind. Læs Villabyernes baggrunds-reportage om kampen om Slotsparken.

Artikler:

Dansen om Bilharziosebygningen – sådan laver man en gordisk knude

Borgmesteren tav om vigtig detalje

Kommunalbestyrelsen har løbende været orienteret

Heftig debat om slotshavens fremtid

Borgergruppe fanget i fastlåst situation

 

Februar: 28.02. 2017. Nyt fra Kulturvisionen:

Kultur i Slotsparken?

Der er stadig ikke truffet nogen afgørelse om slottets og slotsområdets fremtid. Byplansudvalget vil bygge ungdomsboliger. Slots- og kulturstyrelsen leder efter en eller flere lejere til slottet og til bygningerne i Slotsparken. Kulturinitiativerne arbejder for, at der indskrives “kultur” i lokalplanen.

Lejerne på slottet og i de nuværende bygninger i slotsparken skal flytte ud 1. juli 2017. Derfor arbejder Slots- og Kulturstyrelsen på højtryk for at finde lejere til bygningerne. Der er en del kulturinitiativer, som gerne vil leje bygningerne, men de kan ikke komme i betragtning sålænge Gentofte Kommune ikke vil tillade at “kultur” skrives ind i den kommende lokalplan for området.

Efter at Byplansudvalget har besluttet, at udarbejde en lokalplan for Slotsområdet, der kun har til formål at have ungdomsboliger – og ikke kultur – har Kulturvision Charlottenlund, Slotsgruppen og Art Forum, der er lokale kulturinitiativer, som ønsker at leje bygningerne, gået i samarbejde om at at overbevise kommune og Slotsstyrelsen om at man skal holde fast i at området skal bruges til kultur.

Kulturinitiativerne har i februar været til møde i Slots- og Kulturstyrelsen, som gerne vil udleje til kulturinitiativer, hvis det bliver tilladt ifølge lokalplanen. Da det stadig er tvivlsomt, forhandler Slots- og Kulturstyrelsen p.t. til anden side.

September: 07.09. 2016. Nyt fra Kulturvisionen:

Kulturvisionen arbejder videre

-uanset, at dialog mellem Styrelsen og Gentofte Kommune, pågår

I Kulturvision Charlottenlund arbejder vi fortsat for, at der kan etableres kulturinitiativer på Charlottenlund Slot og i de tilstødende bygninger ejet af Slots- og Kulturstyrelsen (alle bygninger med undtagelse af det tidligere Akvarium) i 2017. 

Som kulturinitiativ arbejder vi stadig aktivt for, at Charlottenlund Slot, de dertil hørende bygninger og Slotsparken udvikles til at kreativt kulturområde med kulturhus, spillested, udstillinger og værksteder, bl.a. for lokale kunstnere.

Det forventes fortsat, at ovennævnte bygninger i løbet af 2017 bliver ledige. I den forbindelse har 26 forskellige initiativtagere til kulturprojekter ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om at leje sig ind på de mange kvadratmetre. I Kulturvision Charlottenlund har vi fremsendt et projekt, der kan gøre Kavalergården til et kulturelt spillested med forskellige former for aktiviteter, og dels et forslag om, at en sammenslutning af kunstnere kan leje Bilharziosebygningen.

Desværre har Slots- og Kulturstyrelsen ikke kunnet færdigbehandle de mange kulturansøgninger, idet der p.t. pågår dialog mellem Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen omkring bygningernes anvendelse. Kommunen har nedlagt en såkaldt §14 forbud overfor Slots- og Kulturstyrelsen, hvor Kommunen begrænser Slots- og Kulturstyrelsen’s rådighedsret over egne bygninger. Det er lidt teknisk, og skal ses i lyset af, at Kommunen er lokalplan ansvarlig.

I Kulturvision Charlottenlund arbejder vi – som nævnt – på, at bygningerne i 2017 eller så snart som muligt, kan overtages af forskellige kulturentreprenører, og må afvente Slots- og Kulturstyrelsen’s næste svar, der er lovet afsendt den 30. september 2016.

Kulturvision Charlottenlund opfordrer alle, der bakker op om vores vision til at bruge ventetiden til, at melde sig ind. Jo flere vi er, desto stærkere står vi! Det er gratis, at blive medlem.

I forbindelse med Gentofte Kultur og festdage, afholdt vi en koncert ved Mandskabsbygningen i Slotsparken og fik en del nye medlemmer. Kig ind på vores hjemmeside.
Hvis du allerede er medlem, kender du måske nogle, der kunne tænke sig blive det. Indmeldelse kan ske på hjemmesiden:

http://www.kulturvision-charlottenlund.dk/

Når vi har modtaget svar fra Slots- og Kulturstyrelsen, eller har nye afgørende informationer, udsender vi næste nyhedsbrev.

Maj: 20.05. 2016. Nyt fra Kulturvisionen:

Musik, visioner og grill

Kulturvision Charlottenlund inviterer til en spændende eftermiddag, under Gentofte Kultur og festdage, lørdag den 11. juni kl. 13 – 16 med koncerter, DJ og kulturcafé.

Kulturvision Charlottenlund er et borgerinitiativ, der i juni 2015 indkaldte interesserede borgere til en kulturkonference på Charlottenlund Slot for at diskutere områdets fremtid. Siden er der skabt en vision for området – og den kan du høre mere om lørdag kl. 13-16 ved det gamle akvarium.

Kom og mød foreningen, hør om vores kulturvison og mærk hyggen i de fantastiske omgivelser. Glæd dig til økologisk grillmad fra Slagteren ved Kultorvet, øl fra den lokale købmand Holger Frederiksens Eftf.

Musikprogram med DJ Daniel James, Pierre Dørge og Irene Becker, Henrik Strube & Reimar Bo Christensen og Mol for Millioner.

Februar: 17.02. 2016. Nyt fra Kulturvisionen:

Positivt møde med Bygge- og Anlægsfonden

Tirsdag den 16. februar holdt Kulturvision Charlottenlund møde med direktøren for Lokale og Anlægsfonden, Espen Danielsen, om eventuelle støttemuligheder. Espen Danielsen var meget positiv i forhold til Kulturvisionens ideer. Han lagde bl.a. vægt på muligheden af, at der i Charlottenlund kan skabes noget unikt, og at mange forskellige aktører og målgrupper kan gå ind i et samspil om aktiviteter og om en kreativ nyudvikling af området. Projektet skaber bl.a. mulighed for at kombinere nye borgeraktiviteter med bevarelse og udvikling af kulturarven, og der er muligheder i at skabe en fælles fortælling for området. Espen Danielsen ser den omfattende borgerinddragelse som en stor styrke for projektets muligheder for succes og muligheder for at få fondsstøtte.

Februar: 14.02. 2016. Nyt fra Kulturvisionen:

Til møde med Slotsstyrelsen om projekter

Den 30. november (2015) indsendte Kulturvision Charlottenlund to ansøgninger til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. En ansøgning om at leje Bilharziosebygningen til at etablere et kunstnerfællesskab og en ansøgning om at leje Kavalergården som spillested. Styrelsen har nu indbudt Kulturvisionen til møder torsdag den 25. februar og fredag den 26. februar for at diskutere forretningsplaner, renoveringsbehov og finansieringsmuligheder.
Februar: 02.02. 2016. Nyt fra Kulturvisionen:

Gennemfører medlemskampagne

For at styrke det lokale engagement og for at stå stærkere i arbejdet med at udvikle et kulturområde ved Charlottenlund Skov, har Kulturvision Charlottenlund besluttet at gennemføre en medlemskampagne. Vi har i 2015 været i kontakt med mere en 100 interesserede borgere, der har bidraget med gode ideer og har tilbudt deres hjælp til stort som småt. Vi har derfor stiftet en forening, så du som borger kan bidrage med at realisere vores vision med din viden og dine kompetencer.

 

Januar: 30.01.2016. Nyt fra Kulturvisionen:

Generalforsamling den 17. marts

Kulturvision Charlottenlund indbyder alle medlemmer til generalforsamling den 17. marts, hvor vi skal diskutere arbejdet indtil nu, og bl.a. diskutere, hvordan vi kommer videre med at etablere et spillested i Kavalergården og et kunstnerfællesskab i Bilharziosebygningen. Hvis du vil være med, så meld dig ind i Kulturvision Charlottenlund inden generalforsamlingen. Det koster 200 kr. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen vil blive udsendt senere.